Skelbimai

 

KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS ĮGYVENDINA PROJEKTĄ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SRITYJE.

Šiuo metu Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą „Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcija“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-015, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Pro Ventės ragą, kuriame įsikūrusi Ventės rago ornitologinė stotis, eina Baltosios-Baltijos jūrų paukščių migracijos kelias. Esant intensyviai migracijai per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą. Nuo įkūrimo 1929 m. Ventės rago ornitologinėje stotyje apžieduota daugiau kaip 2 mln. paukščių, priklausančių daugiau kaip 200 jų rūšių. Projektas tikslas – pritaikyti Ventės rago ornitologinės stoties aplinką lankymui, sukurti lankytojų aptarnavimo infrastruktūrą, užtikrinti paukščių žiedavimo darbų autonomiškumą nukreipiant lankytojų srautus nuo paukščių gaudyklių aktyvių zonų. Tam buvo suprojektuoti apžvalginiai takai, pastatytas kultūrinės paskirties pastatas, kuriame bus įrengta muziejinė ekspozicija, apžvalgos aikštelė. Tokiu būdu nedarant antropogeninio poveikio aplinkai ir paukščiams bus užtikrintas visuomenės pažintinis interesas, populiarinama saugoma teritorija, lankytojai supažindinami su paukščių žiedavimu kaip mokslinio tyrimo metodu. Projektas prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos būklės gerinimo, užtikrins gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas. Projektas, jame numatytos priemonės suderinamos su EB konkurencijos politika, Tarybos direktyvomis 79/409/EEB ir 92/43/EEB, aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 patvirtinta programa. Projekto vykdytojas - Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, įgyvendinančioji institucija - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto statybos darbus atlieka akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, projekto statybos techninės priežiūros paslaugas teikia uždaroji akcinė bendrovė „Darbasta“, projekto techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikia UAB „Simper“, projekto archeologinių tyrimų paslaugas teikia viešoji įstaiga „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, projekto viešinimo paslaugas teikia UAB „Rekreacinė statyba“, projekto administravimo paslaugas teikia VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“. Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – 10.079.136,87 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 1.778.671,21 Lt.

 

www.esparama.lt

 

 

KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS ĮGYVENDINO PROJEKTĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKĄ SISTEMOS SUKŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendino projektą „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas“, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-08-V priemonę „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

www.esparama.lt