BESTUBURIŲ SKYRIUS

Tel. 8*37 20 38 30
elvyrap@gmail.com
Vedėja Alvyra Patapavičienė

Bestuburių skyrius kartu su kitais muziejaus skyriais dalyvauja Lietuvos faunos tiriamajame darbe. Ypatingas dėmesys yra skiriamas saugomų teritorijų (nacionalinių parkų, draustinių) gyvūnijos tyrimams. Skyrius renka, konservuoja, sistemina, inventorizuoja, tvarko ir saugo muziejaus darbuotojų surinktus ar kitokiais būdais įsigytus bestuburius gyvūnus. Bestuburių skyrius prisideda prie muziejaus veiklos skleidžiant gamtosauginę kultūrą, palaikant ryšius su visuomene. Pravedamos pamokos, paskaitos moksleiviams ir studentams. Konsultuojami bestuburiais besidomintys asmenys: studentai, moksleiviai, mokytojai, literatūros vertėjai.


VABZDŽIŲ SKYRIUS

Tel. 8*37 32 02 38
entomol@zoomuziejus.lt
Vedėjas Romas Ferenca

Vabzdžių skyriaus darbuotojai atlieka faunistinius Lietuvos vabzdžių tyrimus, renka informaciją apie vabzdžių paplitimo Lietuvoje dėsningumus, retų ir saugomų Lietuvos vabzdžių rūšių paplitimą ir gausumą, atlieka saugomų rūšių monitoringą. Didžiausias dėmesys skiriamas saugomų teritorijų — nacionalinių parkų, rezervatų, draustinių — vabzdžių tyrimui. Muziejaus entomologai bendradarbiauja su kolegomis iš įvairių Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų bei mokslinio tyrimo institucijų. Pastarųjų 30 m. laikotarpiu skyriaus darbuotojai atrado ir paskelbė 112 naujų Lietuvos faunai vabzdžių rūšių. Nuo 1993 m. dalyvauja įvairiuose projektuose bei tyrimų programose. Palaiko ryšius su entomologais mėgėjais, vabzdžių kolekcininkais, juos konsultuoja, padeda identifikuoti surinktus vabzdžius, kaupia jų turimą informaciją apie retų ir įdomių vabzdžių rūšių radimvietes Lietuvoje.
Pastaraisiais dešimtmečiais skyriaus darbuotuojai daugiausia dėmesio skiria Lietuvos entomofaunos tyrimams, nuosekliai ir kryptingai metai iš metų kaupdami rinkinius. Šiuo metu skyriaus saugyklose ir ekspozicijoje yra apie  190 000 vabzdžių, priklausančių daugiau kaip 14 000 rūšių.


ORNITOLOGIJOS SKYRIUS

Tel. 8*37 20 03 05
ornit@zoomuziejus.lt
Vedėjas Saulius Rumbutis

Ornitologijos skyriaus darbuotojai vykdo tiriamuosius darbus – paukščių gausumo bei veisimosi produktyvumo, žiemojančių paukščių apskaitos, daugiamečius plėšrių paukščių ir pelėdų tyrimus. Daug dėmesio skiriama aplinkosauginiams darbams – plėšrių paukščių, juodųjų gandrų, pelėdų lizdų paieškoms Lietuvoje, keliami dirbtiniai lizdai plėšriems paukščiams, inkilai pelėdoms, dalyvaujama aplinkosauginiuose renginiuose. Keliami dirbtiniai lizdai plėšriesiams paukščiams, inkilai pelėdoms. Rašomos mokslinės ir populiarios publikacijos. Šiuo metu ornitologijos skyriaus saugyklose sukaupta per 11000 saugojimo vienetų : per 6500 paukščių kimštų odų ir išskleistų odų, per 1800 iškamšų, per 1600 vienetų skeletinės medžiagos, 1000 kiaušinių dėčių, 600 šlapių preparatų, 150 lizdų. Rinkinyje yra atstovų iš visų žemynų ir beveik visos Lietuvoje aptinkamos paukščių rūšys.


ŽUVŲ IR ROPLIŲ SKYRIUS

Tel. 8*37 20 38 30
natavy07@gmail.com
Vedėja Natalija Avyžienė

Žuvų ir roplių skyriaus rinkiniuose komplektuojami 3 sistematinių grupių gyvūnai: žuvys (Pisces), varliagyviai (Amphibia) ir ropliai (Reptilia). Skyriaus tikslas – rinkinių pildymas, apibūdinimas, aprašymas, sisteminimas, inventorizavimas ir saugojimas, derinant su mokslinės informacijos, zoologinių duomenų kaupimu, muziejaus populiarizacija, edukaciniu darbu.


ŽINDUOLIŲ SKYRIUS

Tel. 8*37 20 03 05
gedminasv@gmail.com
Vedėjas Vaclovas Gedminas

Žinduolių skyrius kaip atskiras muziejaus padalinys įkurtas 1977 m., tačiau jo ištakos — 1919 m. įsteigta Gamtos tyrimo stotis. 1921 m. įsigytos 35 žinduolių rūšys. Iš 1931 m. ekspedicijos į Braziliją atvežta naujų žinduolių rūšių egzempliorių: skruzdėdų (Myrmecophagidae), šarvuočių (Dasypodidae), įvairių beždžionių (Primates) ir kt. Skyriaus rinkiniuose yra sukaupta beveik 7000 tūkst. įvairių eksponatų. Trijose salėse eksponuojama 717 eksponatų, 304 rūšys. Zoologinę medžiagą žinduolių skyrius gauna iš respublikos regioninių aplinkos apsaugos departamentų ir agentūrų, Lietuvos zoologijos sodo, fizinių asmenų ir kitų institucijų. Taip pat kaupiama tyrimų metu aptikta medžiaga. Šiuo metu skyrius atlieka miegapelių monitoringą vidurio Lietuvoje, Dzūkijoje. Vykdomi smulkiųjų graužikų tyrimai.


EKSKURSINIS SKYRIUS

Tel. 8*37 22 25 43
zoomuz.ekskursinis@gmail.com
Vedėja Audronė Kleišmantienė

“Zoologijos  muziejus –  nepamainoma  vaizdinė  priemonė  ne  tik  mokslą  įsigyti,  bet  ir mokslui viešai populiarizuoti“, rašė zoologijos muziejaus įkūrėjas prof. T. Ivanauskas. Viena svarbiausių muziejaus sričių – visuomenės supažindinimas su muziejaus vertybėmis, gamtos  mokslo  sričių  propagavimas,  plačiosios  visuomenės  supažindinimas  su  mus supančia  gyvąja  gamta,  žinių  apie  gyvūnijos  evoliuciją,  tarprūšinius  bei  vidurūšinius santykius,  santykius su aplinka perteikimas,  supažindinimas su Lietuvos gyvūnų bei  kt. žemynų faunos rūšine sudėtimi, gyvūnų anatomija, fiziologija, retomis bei nykstančiomis gyvūnų rūšimis, naujų gamtosauginių projektų pristatymas. Kad būtų galima sistemingai gamtos žinias skleisti ”gyvu žodžiu“, 1971 m. muziejuje įkurtas Ekskursinis skyrius. Skyriaus darbo kryptys:

– lankytojų supažindinimas su muziejaus ekspozicija (išskirtiniais atvejais- su muziejaus moksliniais fondais bei laboratorijomis),
– apžvalginių, teminių, specializuotų ekskursijų muziejuje vedimas,
– metodinės teminių – zoologinių paskaitų medžiagos ruošimas,
– bendradarbiavimas su aukštosiomis, aukštosiomis neuniversitetinėmis, bendrojo lavinimo, ikimokyklinėmis, gamtosauginėmis ir kt. įstaigomis, rengiant bendrus gamtamokslinius projektus,
– parodų, konkursų gamtos tematika rengimas,
– gamtosauginių bei mokslo populiarinimo renginių organizavimas,
– muziejaus reklamavimas, darbas su žiniasklaida,
– dalyvavimas tarpmuziejinėje veikloje,
– konsultacijų teikimas.

Ekskursijų vadovas užsakomas iš anksto tel.: (8-37) 22 25 43


BIOLOGINĖS ANALIZĖS LABORATORIJA

Tel. 8*37 20 06 15
biolab@zoomuziejus.lt
Vedėja Giedrė Pakeltytė

Vienas svarbiausių gamtos muziejų uždavinių – išsaugoti kaip įmanoma daugiau biologinės informacijos ateinančioms kartoms. Biologinės analizės laboratorijos paskirtis – detali biologinė į muziejų patenkančių visų stuburinių gyvūnų analizė, morfologinių ir kitų duomenų, naudojamų teoriniams apibendrinimams, kaupimas. Laboratorijoje gaminami įvairių sistematinių grupių gyvūnų šlapieji ir parafinizuoti preparatai, daromos paukščių ir žinduolių odelės ir kūneliai, kaupiamos oologinės (paukščių kiaušinių) ir osteologinės (paukščių ir žinduolių skeletų) kolekcijos.

Muziejinės gyvūnų kolekcijos yra archyvas, kuriame sukaupta daug vertingos biologinės informacijos. Visa informacija apie rūšį užkoduota kiekvienos ląstelės DNR, todėl greta tradicinių zoologinių preparatų pradėta kaupti genetinių išteklių – gyvūnų audinių – kolekcija, kuri galės būti panaudota taksonominiams, filogenetiniams, evoliuciniams, populiaciniams ar ekologiniams tyrimams.


EKSPONATŲ GAMYBOS IR RESTAURAVIMO SKYRIUS

Tel. 8*37 20 59 21
brucvili@takas.lt
Vedėjas Vilius Bručas

Muziejuje išlikusios seniausios paukščių iškamšos (1861 m.) ir paukščių biologinės grupės, sukurtos 1922–1939 m.. Taksidermija Lietuvoje turi senas tradicijas, kurios nuo Leonardo ir Tado Ivanauskų bei pirmųjų jų pasekėjų F. Jomanto, S. Jankausko laikų perduodamos iš kartos į kartą. Taksidermistai išmoko gaminti paukščių ir žvėrelių iškamšas, daryti žuvų ir kitų gyvūnų preparatus gamtos skyriaus ekspozicijai.

Iki muziejaus rekonstrukcijos įprastinis laboratorijos darbas buvo paukščių, rečiau žinduolių iškamšų ir kūnelių gaminimas, tačiau buvo daromos ir stambesnių žinduolių iškamšos. Rekonstrukcijos metu formavosi jaunas, entuziastingas laboratorijos kolektyvas. Išsiplėtus būsimam ekspozicijos plotui, reikėjo naujų eksponatų. Buvo pradėta ruoštis skulptūriniu metodu gaminti stambių gyvūnų iškamšas. Labiausiai lankytojų dėmesį traukia ekologinės ekspozicijos, t. y. gyvūnų eksponavimas natūralioje aplinkoje. Šios biologinės grupės ir dioramos suteikia daug informacijos apie gyvūnus, augaliją, jos tipus, natūralią gamtą įvairiais metų laikais, tai dioramas „Kurtiniai“, „Karališkieji pingvinai“, „Ežero dugnas“, „Paukštvanagis“ , „Didysis baublys“, „Nendrinė lingė“, „Migracija Kaspijoje“, „Jūros dugnas“, „Baltojis meška“, „Lapės“ ir kt. Ekspozicijos akcentas – stumbrų biologinė grupė, tai natūralaus miško plotas, kuriame ganosi 4 stumbrai. Laboratorijos darbuotojai ekspoziciją sukūrė Žuvinto rezervate, Ventės rago ornitologinėje stotyje ir Čepkelių rezervate.

Šiuo metu „Eksperimentinė taksidermijos laboratorijoja“ pakeitė pavadinimą ir vadinasi „Eksponatų gamybos ir restauravimo skyrius“. Skyriuje dirba; skyriaus vedėjas V. Bručas – atlieka eksponatų restauravimo darbus ir daro žuvų iškamšas, meistras V. Juška – gamina gyvūnų iškamšas muziejaus ekspozicijai ir paukščių kūnelius fondinei medžiagai, vyr. dailininkė V. Bučienė.