NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau — Muziejus) yra respublikinis muziejus, biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, restauruojanti, tirianti ir eksponuojanti muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas gamtos muziejų rūšiai

2. Muziejaus savininkas yra Lietuvos valstybė.
3. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau — Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija sprendžia Lietuvos respublikos įstatymuose ir Muziejaus nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, sąskaitas banke. Muziejaus pavadinimo santrumpa — KZM. Muziejaus buveinės adresas Laisvės alėja 106, LT-44253, Kaunas.
5. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr.53-1292), kitais įstatymais ir Lietuvos respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Kultūros ministrų priimtais teisės aktais, šiais Muziejaus nuostatais.
6. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (statutą, etikos kodeksą) ir rekomendacijas, taip pat į Lietuvos muziejų asociacijos rekomendacijas.
7. Muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
8. Muziejaus nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.zoomuziejus.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
10. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.


II. Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos

11. Muziejaus veiklos tikslai:
11.1. pildyti Muziejaus rinkinį;
11.2. užtikrinti Muziejaus rinkinio apsaugą, apskaitą ir pirminę mokslinę analizę;
11.3. pristatyti visuomenei eksponavimui paruoštą rinkinio dalį;
11.4. organizuoti ir koordinuoti paukščių ir šikšnosparnių žiedavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
11.5. koordinuoti iškamšų gamintojų (taksidermistų) darbą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
12. Muziejus, įgyvendindamas 11.1. punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
12.1. vykdo ekspedicijas ir išvykas eksponatų rinkimui;
12.2. organizuoja kritusių gyvūnų perėmimą iš juos nelaisvėje laikiusių organizacijų ir asmenų;
12.3. konservuoja surinktus zoofaktus ir paruošia juos ilgalaikiam saugojimui;
12.4. atlieka surinktų zoofaktų analizę ir numato tolesnę komplektavimo strategiją.
13. Muziejus, įgyvendindamas 11.2.punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
13.1. kontroliuoja rinkinių saugyklų oro temperatūros ir santykinės drėgmės režimą;
13.2. atlieka saugomo rinkinio kartotekinę ir kompiuterinę apskaitą;
13.3. fiksuoja naujai sukolekcionuotos medžiagos besikeičiančių arba išnykstančių dimensijų dydžius.
14. Muziejus, įgyvendindamas 11.3. punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
14.1. eksponuoja įvairiomis formomis paruoštą zoologinę kolekciją;
14.2. rengia stacionarias ir laikinas parodas;
14.3. organizuoja gamtosauginius edukacinius renginius;
14.4. veda apžvalgine, temines ir specializuotas ekskursijas;
14.5. pristato pranešimus ir apžvalgas visuomenės informavimo priemonėse;
14.6. dalyvauja tarpžinybinėse edukacinėse programose ir projektuose;
14.7. pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotas žinybas ir asmenis ;
15. Muziejus, įgyvendindamas 11.4. punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
15.1. koordinuoja žiedavimo stacionarų – Ventės rago ornitologinės stoties ir Juodkrantės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą;
15.2. apmoko žieduotojus ir išduoda paukščių ženklintojų (žieduotojų) pažymėjimus;
15.3. organizuoja paukščių ir šikšnosparnių žiedavimui reikalingų žiedų gamybą ir jų paskirstymą tarp žiedavimo stacionarų ir žieduotojų.
15.4. koduoja gaunamus žiedavimo duomenis tarptautiniais EURING-o (Europos paukščių žiedavimo sąjunga) versijos kodais;
15.5. dalyvauja Baltijos regione vykdomuose tarptautiniuose paukščių žiedavimo projektuose.
16. Muziejus, įgyvendindamas 11.5. punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
16.1. atlieka iškamšų gamintojų (taksidermistų) registraciją;
16.2. gamina, registruoja ir išduoda iškamšų gamintojams metalinius iškamšų žymėjimo ženklus;
16.3. atlieka pagamintų iškamšų apskaitą;
16.4. iki kiekvienų metų balandžio 1 d. pateikia Aplinkos ministerijai ataskaitą apie iškamšų gamybą Lietuvos Respublikoje.


III. Muziejaus teisės

17. Muziejus turi teisę:
17.1. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti, saugoti valstybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;
17.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus dėl Muziejaus turto naudojimo;
17.3. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
17.4. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, užsienio valstybių įstaigomis ir organizacijomis mokslo, kultūros ir švietimo tikslais;
17.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.


IV. Muziejaus rinkiniai

18. Pagal teisės aktų nustatytą tvarką Muziejaus rinkiniai skirstomi į pagrindinį, pagalbinį ir mainų fondą:
18.1. pagrindinio fondo rinkinius sudaro nuolat saugoti priimti autentiški, turintys mokslinę vertę, geros būklės zoologiniai eksponatai;
18.2. pagalbinio fondo rinkinius sudaro nuolat saugoti priimti neautentiški, neturintys mokslinės vertės, blogos būklės, gyvūninės kilmės eksponatai, muliažai reikalingi muziejaus veiklai kaip vaizdinė priemonė ekspozicijoms, parodoms, edukaciniams renginiams arba skirti laboratoriniams tyrimams bei preparuoti;
18.3. mainų fondo rinkiniui gali būti priskiriami pagalbinio fondo eksponatai ir nauji, pagaminti iš muziejaus pagrindiniam fondui nesvarbių rūšių gyvūnų, eksponatai.
19. Muziejaus rinkiniai skirstomi į grupes laikantis gyvūnų mokslinės klasifikacijos.
20. Muziejaus rinkinių grupių šifrus sudaro 1 arba 2 raidės, pasirinktos pagal gyvūnų
grupės mokslinio pavadinimo pirmąją raidę: antroji raidė P reiškia, kad eksponatas priklauso pagalbiniam fondui.
21. Muziejaus rinkinių grupių šifrai tokie:
21.1. M, MP — teriologiniai rinkiniai;
21.2. A, AP — ornitologiniai rinkiniai;
21.3. O, OP — oologiniai rinkiniai;
21.4. H, HP — herpetologiniai rinkiniai;
21.5. P, PP — ichtiologiniai rinkiniai;
21.6. G — malakologiniai rinkiniai;
21.7. E, EP — bestuburių zoologiniai rinkiniai;
21.8. IA, IC, IH, IO, IN, IL, IY, ID, IP — entomologiniai rinkiniai.
22. Priimamų nuolat saugoti naujų eksponatų registracijos numerių šifras — KZM.
23. Muziejaus rinkinių apsauga, apskaita ir saugojimas vykdomas pagal Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 (Žin., 2006, Nr.1—3).


V. Muziejaus veiklos organizavimas

24. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, Kauno Tado Ivanausko zoologijos Muziejaus darbo reglamentu, darbuotojų pareigybių aprašymais.
25. Muziejui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Aplinkos ministras. Muziejaus direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Aplinkos ministrui.
26. Muziejaus direktorius:
26.1. organizuoja Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
26.2. teikia Aplinkos ministrui tvirtinti metinius Muziejaus veiklos planus, mokamų paslaugų sąrašą;
26.3. suderinęs su Aplinkos ministru tvirtina Muziejaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; Muziejaus administracijos padalinių nuostatus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau—darbuotojai), pareigybių aprašymus, vidaus darbo reglamentą, ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;
26.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
26.5. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Muziejaus darbuotojus (išskyrus vyriausiąjį rinkinių saugotoją), skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus bei priemokas, tvirtina darbo apmokėjimo tvarką;
26.6. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;
26.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose;
26.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
26.9. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
26.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
26.11. skiria rinkinių komplektavimo komisiją, teikiančią direktoriui pasiūlymus dėl eksponatų pirkimo tikslingumo, paskirstymo, nurašymo ir apskaitos.
26.12. sudaro komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti;
26.13. teikia Aplinkos ministrui pasiūlymus dėl Muziejaus veiklos tobulinimo ir Muziejaus nuostatų keitimo.
27. Jei Muziejaus direktoriaus laikinai (atostogų, ligos ar komandiruotės atveju ) nėra, jo funkcijas vykdo Muziejaus direktoriaus pavaduotojas.
28. Direktoriaus pavaduotojas planuoja ir organizuoja ekspozicinę-parodinę veiklą, zoologinės kolekcijos mokslinį aprašymą, duomenų analizę ir viešinimą, koordinuoja Muziejaus filialų veiklą.


VI. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas

29. Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.
30. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartys su materialiai atsakingais darbuotojais.


VII. Turtas, lėšų šaltiniai

31. Muziejus turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Muziejaus lėšas sudaro:
32.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
32.2. valstybės investicinių programų lėšos;
32.3. lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas;
32.4. kitos teisėtai gaunamos lėšos.


VIII. Muziejaus vidaus administravimo kontrolė

33. Muziejaus valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Muziejaus vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius. Muziejaus metinio plano kontrolę atlieka Muziejaus direktorius.
34. Muziejaus finansinę kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Muziejaus direktorius.


IX. Baigiamosios nuostatos

35. Muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.