Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą „Kauno
Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0004 „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių – rekreacinių objektų tvarkymas“.
Projekto tikslas – plėsti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus (toliau — KZM) visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą bei informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi. Pagrindinė problema, kuriai spręsti skirtas projektas – edukaciniams užsiėmimas skirtų patalpų trūkumas, siekiant pilnai patenkinti esamą KZM edukacinių užsiėmimų poreikį. Taip pat bus atlikta KZM filialo Ventės rago ornitologinės stoties molo rekonstrukcija. Neatlikus rekonstrukcijos darbų, dėl blogos statinio būklės tektų riboti bet kokį naudojimąsi molu.
Projekto rezultatai
Įgyvendinus projektą bus:
1) papildomai pastatyta 192,78 kv. m patalpų edukaciniams užsiėmimams, papildomai įrengtos dvi edukacinės klasės (50 vietų);
2) įrengtos papildomos 337,9 kv.m ekspozicinės-edukacinės erdvės;
3) įsigyta įranga ir baldai, būtini edukaciniams užsiėmimams vykdyti – 126 kompl. (iš jų baldų komplektai – 56 kompl., kompiuterinės ir techninės įrangos komplektai – 62 kompl., edukacinė programinė įranga – 1 kompl., priemonės edukaciniams renginiams – 7 kompl.);
4) rekonstruotas Ventės rago ornitologinės stoties molas;
5) įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės;
6) įrengtas vandens kelias į Ventės ragą;
7) atnaujintos muziejaus ekspozicinės vitrinos;
8) įrengti virtualios realybės portalai edukacinėse klasėse.
Projekto nauda
Projekto metu sukurta infrastruktūra prisidės prie KTIZM teikiamų edukacinių paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo. Padidinus edukaciniams renginiams skirtų patalpų plotą, muziejuje bus vykdoma daugiau edukacinių renginių, užsiėmimų dalyviai įgis galimybę aktyviau dalyvauti mokymo ir mokymosi procese. Atlikus VROS molo rekonstrukciją, VROS lankytojams ir darbuotojams bus sudarytos saugios sąlygos naudotis molu.

„Virtualus 360 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos turas“

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ (Tarpsritinių projektų sritis) projektą „Virtualus 360 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos turas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 24 d. – lapkričio 30 d.

Projekto tikslas – panaudojant inovatyvias technologijas ir jų kūrybinius sprendimus, perkelti muziejaus ekspoziciją į virtualią erdvę, taip aktualizuojant Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus paveldą, kultūrinę vertę bei pritraukiant naujas auditorijas, užtikrinant muziejaus funkcionavimą pandemijos ir/ar fizinio apribojimo sąlygomis, kai muziejaus lankymo patirties perkėlimas į virtualią erdvę tampa itin svarbus.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

„Visuomenės švietimo poreikius atitinkančių inovacijų plėtra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje“

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai): inovatyvių paslaugų kūrimas“ projektą „Visuomenės švietimo poreikius atitinkančių inovacijų plėtra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje“. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d. 

Projekto tikslas – didinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus inovatyvių ir interaktyvių priemonių, įtraukiančių į pažinimo procesą, įvairovę ir prieinamumą, taikant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus.                    

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

„Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus inovatyvių paslaugų įvairovės plėtra ir prieinamumo užtikrinimas“

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 2022 m. sausio 3–birželio 30 d. įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ projektą  „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus inovatyvių paslaugų įvairovės plėtra ir prieinamumo užtikrinimas“

Projekto tikslas – didinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos interaktyvumą ir prieinamumą, taikant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, supažindinant visuomenę su biologine įvairove, jos išsaugojimo svarba ir taip kuriant pridėtinę vertę, leisiančią pritraukti naujas auditorijas ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių visuomenės lūkesčių.

Projekto metu bus atnaujinta muziejaus interneto svetainė, bus sukurta inovatyvi-pažintinė platforma „Gamta muziejuje – muziejus gamtoje“, kurios turinys bus integruotas ir į muziejuje esančius informacinius terminalus. Siekdami užtikrinti muziejaus ekspozicijos interaktyvumą, lankytojų efektyvų susipažinimą su ekspozicija, dalis pažintinės platformos turinio bus pateikiama ekspozicijoje, pasitelkiant QR kodų technologiją.

Sukurtoje inovatyvioje pažintinėje-internetinėje platformoje bus pateikiama tekstinė, vaizdinė ir garsinė informacija, kuri suteiks galimybę ne tik pažinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspoziciją, bet ir gauti susistemintą, tikslią, muziejaus mokslinių darbuotojų patikrintą informaciją apie Lietuvos ir pasaulio gyvūnus bei jų įvairovę.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

not a terminal