Mokslinis darbas

Mokslinis darbas

Nors mūsų muziejus būdamas mokslo muziejumi neturi mokslinio tyrimo istitucijos statuso, tačiau čia dirbantys zoologai siekdami kelti kvalifikaciją, plačiau pritaikyti turimas žinias ir panaudoti rinkiniuose sukauptus duomenis, dalyvauja bendrose su kitomis mokslo istaigomis gamtotyros ir gamtosaugos projektuose arba savarankiškai vykdo mokslines programas. 

Svarbiausios iš jų:

 • Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis. Tiriama paprastosios pušies bendrijų paklotės entomofauna. Dalyvauja muziejaus entomologai.
 • Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas. Rengiamos metodikos ir parenkamos stebėjimo vietos ES svarbių rūšių niūriaspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio monitoringo vykdymui. Dalyvauja muziejaus entomologai.
 • Tarptautinis erelių rėksnių žiedavimo spalvotais žiedais Lietuvoje projektas. Muziejaus ornitologai yra dalyviai.
 • Šiaurės Europos jūrinių erelių žiedavimo spalvotais žiedais projektas. Muziejaus ornitologai yra pagrindiniai šio projekto vykdytojai
 • Jūrinių erelių apsaugos projektas Lietuvoje. Projektą vykdo VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas (GPVF). Muziejus – projekto partneris.
 • Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo programos priemonių įgyvendinimas. Projektą vykdo biologinės įvairovės išsaugojimo asociacija „Gamtos namai“. Muziejaus ornitologai yra ekspertai šiame projekte.
 • Europos Sąjungos finansinio instrumento “LIFE+”. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiojo Europos Sąjungos finansinio instrumento “LIFE+” bendrojo finansavimo programos, UAB “Litagros prekyba”, VšĮ “Gamtosaugos projektų vystymo fondas” finansuojamas projektas “Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose” (Nr. LIFE09 NAT/000235). Muziejus – projekto partneris. Muziejaus ornitologai yra ekspertai šiame projekte.
 • Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių (juodasis gandras, vapsvaėdis, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys), kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas 2012 m., už Natura 2000 tinklo ribų (vykdo – Gamtos tyrimų centras, užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra). Muziejaus ornitologai yra dalyviai.
 • Muziejaus entomologai atlieka tęstinius stebėjimus ir entomofaunos tyrimus saugomose teritorijose:
  • Jiesios kraštovaizdžio draustinyje (nuo 1978 m.),
  • Ringovės entomologiniame draustinyje (nuo 1996 m.),
  • Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje (nuo 2001 m.),
  • Kuršių nerijos NP (nuo 2001 m.),
  • Dubravos rezervatinėje apyrubėje (nuo 2006 m.),
  • Kauno Ąžuolyne (nuo 2006 m.),
  • Romainių miško parke (nuo 2006 m.)
  • Europos Bendrijos svarbos vabzdžių ir žuvų rūšių inventorizacija. Atliekama Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių: Šneiderio kirmavabalio (Boros schneideri), margojo dėminuko (Mesosa myops) ir raudonkrūčio niūravabalio (Phryganophilus ruficollis) inventorizacija. Muziejus dalyvis. (nuo 2020 m.)
 • Tęstiniai Lietuvos moliuskų faunos rūšių paplitimo tyrimai (nuo 1985 m.).
 • Lietuvos mažųjų upių ir upelių smulkiosios ichtiofaunos rūšinės sudėties tyrimai.
 • Miegapelinių (Gliridae) šeimos rūšinė sudėtis ir gausumas Kauno regione.
 • Miegapelinių (Gliridae) šeimos rūšinė sudėtis Dzūkijos nacionaliniame parke.
 • Lietuvos saugomų teritorijų smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė ir gausumas įvairiose buveinėse.